Regulamin korzystania z serwisu Latweauto.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówienia oraz korzystania ze strony internetowej Łatweauto.pl (zwanego dalej stroną).

2. Administratorem strony latweauto.pl jest Latweauto.pl Sp. z o.o., ul. Kadecka 5a, 41-502 Chorzów, NIP 627-275-34-03, biuro@latweauto.pl zwana dalej jako Latweauto.pl.

3. Prezentowane na stronie ceny wraz z przykładowymi pojazdami oraz okresami wynajmu i opcjami dodatkowymi nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Użytkownik strony może zamówić wycenę wynajmu pojazdu. Zamówienie wyceny następuje po:

a) wyborze typu pojazdu oraz okresu wynajmu oraz wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie podstawowymi danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi:

  • imię,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.

b) akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

5. Użytkownik otrzyma wygenerowane elektronicznie podsumowanie swojego zamówienia drogą mailową.

6. Wypożyczalnia przed sporządzeniem wyceny może wymagać od Klienta podania dodatkowych informacji np. daty ważności prawa jazdy, oczekiwanej daty rozpoczęcia wynajmu i doprecyzowanie pakietów usług dodatkowych. W tym celu Latweauto.pl skontaktuje się użytkownikiem strony drogą telefoniczną lub mailową.

7. Latweauto.pl wyśle wycenę wraz z opisem dalszych kroków niezbędnych do dokonania wiążącej rezerwacji drogą mailową nie później niż w czasie 48 godzin od otrzymania zamówienia (licząc dni robocze).

8. Reklamacje dotyczące procesu sporządzania wycen zawierające dane identyfikacyjne oraz kontaktowe wraz z opisem reklamowanej usługi, należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@latweauto.pl. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona pocztą elektroniczną na adres e-mail w terminie 14 dni od jej otrzymania.

9. Latweauto.pl może przekazywać dane osobowe dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie następującym osobom trzecim:

a) podmiotom, z którymi Latweauto.pl ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji działalności Spółki. Podmioty takiebędą zobowiązane na mocy umów zawartych przez nie z Latweauto.pl do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Latweauto.pl

b) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

10. Latweauto.pl jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez Latweauto.pl lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.