Polityka prywatności

Ochrona danych i prywatności

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy, jak je przechowujemy, przetwarzamy i używamy. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać informacje o tym, które z Państwa danych posiadamy, prosimy o kontakt, jak wskazano poniżej. Niektóre dane, które gromadzimy mogą być uważane za dane osobowe i chronimy je zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Publikując zmiany niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności, podamy datę ostatniej aktualizacji oświadczenia. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w oświadczeniu lub w sposobie, w jaki używamy Państwa danych osobowych, powiadomimy Państwa o tym w przejrzysty sposób, wysyłając stosowne zawiadomienie przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian lub wysyłając zawiadomienie. Zalecamy, abyście Państwo okresowo sprawdzali niniejsze oświadczenie.

Dlaczego gromadzimy dane?

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celach uzasadnionych przez nasze usługi. Dane przetwarzamy szanując Państwa podstawowe prawo do prywatności, łącznie z potrzebą ochrony nietykalności osobistej oraz prywatności. Zawsze pamiętamy o tym, aby nie zbierać większej liczby danych niż jest to konieczne w celu świadczenia wymaganych usług. Jeżeli nie zostało to określone inaczej, w Latweauto.pl określamy cel i metodę gromadzenia danych, co w sensie prawnym oznacza, że działamy, jako „administrator” danych osobowych.

Gromadzimy dane w celu:

 • świadczenia usług rezerwacji pojazdów,
 • zawierania umów wynajmu i wystawiania rachunków,
 • odpowiadania na Państwa zapytania, skargi i reklamacje,
 • wysyłania Państwu informacji o naszej ofercie.

Jakie dane gromadzimy?

Rezerwacja pojazdu

Jeżeli chcą Państwo dokonać rezerwacji pojazdu, będziemy potrzebować od Państwa imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty e-mail.

Wynajem samochodu

Jeśli zdecydują się Państwo na wynajem pojazdu z naszej oferty, będziemy potrzebować dodatkowych danych osobowych, potrzebnych do podpisania umowy wynajmu:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • PESEL,
 • datę urodzenia,
 • wiek,
 • dowód osobisty/paszport (numer i datę ważności),
 • numer prawa jazdy, organ wydający oraz datę ważności,
 • numer karty kredytowej,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Zapytania / Skargi / Reklamacje

Aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie, skargę lub reklamację będziemy potrzebować następujących informacji:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • PESEL,
 • numer telefonu,
 • numer i datę ważności dowodu osobistego,
 • numer prawa jazdy, organ wydający oraz datę ważności,

W jaki sposób gromadzimy dane?

Gromadzimy dane w następujących sytuacjach:

 • kiedy świadczymy usługę,
 • kiedy zostaną one nam otwarcie przekazane, na przykład poprzez wysłanie maila lub wykonanie telefonu, 
 • kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej www.latweauto.pl. Latweauto.pl używa plików cookies, więc część danych osobowych jest dostępna. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdują się w dokumencie Polityka Cookies,
 • kiedy zapisują się Państwo do naszego newslettera,
 • kiedy udzielają Państwo zgód marketingowych.

Zawsze, kiedy będzie to możliwe, poinformujemy Państwa, które Państwa dane musimy poznać przed rozpoczęciem korzystania z usługi.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies lub innych narzędzi do gromadzenia danych. Szczegóły można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Niektóre strony podmiotów trzecich mogą kontrolować ruch związany z naszymi produktami i usługami, takie jak liczba kliknięć czy wyszukiwane wyrażenia. Nie udostępniamy takim serwisom żadnych danych osobowych.

W jaki sposób chronimy Państwa dane?

Korzystamy z właściwych, technicznych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane naszych użytkowników są chronione przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, użyciem, zmianą lub utratą. Podejmowane środki są regularnie sprawdzane i nieustannie dostosowywane do bieżącego stanu technologii.

Obcując z Państwa danymi przestrzegamy przepisów prawa. Wymagamy także od naszych dostawców i usługodawców, aby przedstawiali oceny bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującym prawem i standardami branżowymi.

Regularnie sprawdzamy, udoskonalamy i aktualizujemy procedury robocze, procesy biznesowe i środki techniczne w celu zwiększenia Państwa prywatności i zapewnienia, że przestrzegamy naszej własnej, wewnętrznej polityki.

W jaki sposób udostępniamy Państwa dane?

Latweauto.pl Sp. z o.o. może przekazywać Państwa dane osobowe stronom trzecim w następujących sytuacjach:

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych, np. przekazanie sądom lub innym kompetentnym organom podczas lub w związku z postępowaniem cywilnym, karnym, wykroczeniem lub innym postępowaniem;
 • w celu ochrony praw, bezpieczeństwa lub własności należącej do Latweauto.pl Sp. z o.o.;
 • w celu zawarcia lub wykonania umów lub procesowania transakcji z pośrednikami lub agencjami, poprzez które zawarli Państwo umowę z Latweauto.pl Sp. z o.o.;
 • w celu uniknięcia lub ograniczenia szkody, która mogłaby się wydarzyć Latweauto.pl Sp. z o.o.;
 • w innych przypadkach, jeżeli wyrazili Państwo swoją zgodę.

W dowolnym przypadku udostępnienia Państwa danych osobowych stronom trzecim, Latweauto.pl Sp. z o.o. zabrania używania Państwa danych osobowych w celach innych niż te określone na mocy umowy i zobowiązuje strony trzecie do zachowania poufności w zakresie Państwa danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane osobowe będą przechowywane w sposób, który umożliwia identyfikację tylko w niezbędnych sytuacjach w celu, w którym dane osobowe są przetwarzane lub w sposób, w jaki przepisy Państwa kraju wymagają od administratora do przechowywania poufnych danych osobowych. Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas w określonych sytuacjach takich, jak cele statystyczne czy cele archiwizacyjne leżące w interesie publicznym.

W sytuacji, w której Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, jeżeli wycofają Państwo zgodę, przestaniemy przetwarzać Państwa dane i nie będziemy ich już używać, lecz może to skutkować brakiem możliwości czerpania dodatkowych korzyści związanych z taką zgodą.

Państwa dane osobowe nie będą mogły zostać usunięte w określonych odstępach czasu w przypadku wymuszenia płatności nieuiszczonych zaległych roszczeń lub w przypadku wszczęcia innego postępowania. Wówczas Państwa dane osobowe zostaną usunięte po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy lub ustawowym przedawnieniu ustawowych roszczeń, które regulują stosunki obowiązkowe i prawne.

Prawa Państwu przysługujące

 • Prawo dostępu do danych osobowych - mają Państwo prawo do poproszenia i otrzymania tych danych osobowych dotyczących Państwa (na piśmie, telefonicznie lub mailowo), z którymi mamy styczność pod warunkiem, że Państwa tożsamość zostanie ustalona i potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości.
 • Prawo do poprawiania lub aktualizowania Państwa danych osobowych - w przypadku, gdy Państwa dane są niewłaściwe lub niepełne, mają Państwo prawo do ich poprawiania lub aktualizacji na piśmie lub osobiście, pod warunkiem, że Państwa tożsamość zostanie potwierdzona i nie będzie budzić wątpliwości. Jesteście Państwo odpowiedzialni za podanie poprawnych danych osobowych i jesteście także zobowiązani do powiadomienia nas o wszelkich istotnych zmianach Państwa danych osobowych (zmianie imienia/nazwiska, adresu, itp.).
 • Prawo do usunięcia danych osobowych - jeżeli nie istnieją już przyczyny dla których Państwa dane osobowe są przetwarzane i ustał cel, dla którego były one gromadzone, takie dane zostaną usunięte, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi regulacjami lub jeżeli nie chodzi o przetwarzanie danych w celach statystycznych, kiedy to identyfikacja osoby, której dane dotyczą nie jest możliwa w oparciu o takie dane osobowe, lub jeżeli nie jest to konieczne ze względu na ustanowienie, wdrożenie lub obronę wymogów prawnych. Prawo do wycofania zgody wyrażonej w celach marketingowych - mają Państwo prawo do wycofania zgody na dostarczanie materiałów marketingowych w dowolnym czasie.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego - mają Państwo prawo do dokonania tego na piśmie lub osobiście w naszej siedzibie, podobnie jak w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych - mają Państwo prawo do zażądania na piśmie lub osobiście w biurze, aby dane, które przekazali nam Państwo na podstawie zgody lub na podstawie umowy zostały udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnym i dającym się odczytać przez maszynę formacie, w sytuacji przetwarzania przez nas tych danych korzystając z zautomatyzowanych procedur.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - maja Państwo prawo do zażądania, na piśmie lub osobiście w siedzibie naszej spółki, tymczasowego zablokowania przetwarzania danych osobowych pod warunkiem, że zakwestionują Państwo poprawność danych i zgłoszą konieczność zweryfikowania poprawności danych lub niedozwolonego przetwarzania danych, i jeżeli sprzeciwią się Państwo usunięciu danych, w sytuacji, w której Latweauto.pl Sp. z o.o. nie potrzebuje już takich danych, a Państwo zażądają od nich przestrzegania wymagań prawnych lub jeżeli złożyli Państwo skargę i oczekują potwierdzenia przewagi uzasadnionych interesów Latweauto.pl Sp. z o.o. nad Państwa interesami.

Błędne użycie danych

Możemy naliczyć Państwu uzasadnioną opłatę opartą na kosztach administracyjnych lub odmówić podjęcia działań na Państwa żądanie, jeżeli takie żądania są bezpodstawne lub nadmierne, a w szczególności z uwagi na ich częstą powtarzalność.

Dane kontaktowe

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o ochronie Państwa danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać z któregoś ze swoich praw, możecie skontaktować się z nami mailowo: biuro@latweauto.pl , telefonicznie: +48 795-50-50-50 lub wysyłając żądanie na adres:

Latweauto.pl Sp. z.o.o.
ul. Kadecka 5a, 41-503, Chorzów, Polska